Nëpërmjet portalit “Punë të mbarë” do të publikohen për çdo institucion të administratës shtetërore, pjesë e shërbimit civil dhe ato jashtë shërbimit civil, vendet vakante specialist dhe të barazvlefshëm.

Ftojmë të gjithë të interesuarit të regjistrohen dhe aplikojnë online në platformën “Punë të mbarë”.

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR EKSPERTËT EKSLENTË PËR PUNËSIMIN PRANË PËRFAQËSIVE DIPLOMATIKE DHE KONSULLORE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË JASHTË VENDIT

Në zbatim të pikës nenit 31, pika 3 të Ligjit 23/2015 Për Shërbimin e Jashtëm në Republikën e Shqipërisë 4, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, për nevoja të veçanta, shpall procedurat për shprehjen e interesit për punësimin e ekspertëve që kanë mbaruar studimet akademike me rezultate maksimale (më poshtë “ekselent”), në misionet diplomatike dhe konsullore të Republikës së Shqipërisë.

Lloji i diplomës: Shkenca Politike, Juridike, Ekonomike

Niveli minimal i diplomës : Master Shkencor

Afati për dorëzimin e dokumenteve                 20 prill 2019 

KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR APLIKIM

Ekspertët që kanë mbaruar studimet ekselent duhet të jenë të moshës 25 deri 35 vjeç të diplomuar në:

 1. Institucionet e akredituara të arsimit të lartë publik dhe jopublik në Republikën e Shqipërisë;
 2. Institucionet e arsimit të lartë jashtë Republikës së Shqipërisë.

KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR APLIKIM

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret si vijon:

 1. Të kenë përfunduar studimet universitare dhe pasuniversitare me mesatare 9.00 – 10.00 ose ekuivalent;
 2. Të jenë diplomuar në njërën prej fushave që i përket llojit të diplomës së kërkuar për pozicionet e përmendura në këtë shpallje;
 3. Të plotësojnë të gjitha kriteret për pranim në Shërbimin e Jashtëm të parashikuara në ligjin 23/2015 “Për Shërbimin e Jashtëm në Republikën e Shqipërisë” ;
 4. Të përmbushin detyrimet që rrjedhin nga kontrata e punës me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme.
 5. Të zotërojnë shumë mirë gjuhën angleze dhe një gjuhë tjetër ku të preferueshme janë gjuhët: frëngjisht, gjermanisht, spanjisht, portugalisht, kinezisht, arabisht, serbisht-kroatisht, japonisht të vërtetuara nga institucionet e njohura dhe autorizuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.

 

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

 1. Jetëshkrimi;
 2. Fotokopje të noterizuar diplomës/diplomave. Në rastin e diplomave të përfituara jashtë vendit, duhet të dorëzohet edhe dokumenti i njohjes së diplomës nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;
 3. Fotokopje të noterizuar dëshmive të njohjes së gjuhës së huaj me nivelin përkatës;
 4. Fotokopje të noterizuar të listës/listat e notave;
 5. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 6. Vërtetim/dëshmi të gjendjes gjyqësore;
 7. Vetë deklarim që nuk bën pjesë në asnjë parti apo shoqatë politike;
 8. Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do të bëhet online, në adresën  dr.burimetnjerezore@mfa.gov.al.

 

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT

Në datën 2 maj 2019, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme do të shpallë në https://punetejashtme.gov.al/category/shpallje/ si dhe në rrjetet sociale të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, listat e kandidatëve për testim duke i renditur ata sipas gradës shkencore dhe mesatares së notave.

MËNYRA E NJOFTIMIT DHE KOMUNIKIMIT ME KANDIDATËT

Kandidatët e përzgjedhur për testim do të njoftohen nëpërmjet publikimeve në  https://punetejashtme.gov.al/category/shpallje/ si dhe në rrjetet sociale të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, për datën, orën dhe vendin e zhvillimit të testimit si dhe për literaturën/tematikën mbi të cilën do të zhvillohet testimi.

MËNYRA E PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme do të organizojë brenda datës 20 maj testimin e kandidatëve.

Lista e kandidatëve fitues do të publikohet në https://punetejashtme.gov.al/category/shpallje/ si dhe në rrjetet sociale të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme.

NJOFTIM PËR PËRZGJEDHJEN E POZICIONEVE TË PUNËS NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE, JASHTË SHËRBIMIT CIVIL,NGA TË KUALIFIKUARIT EKSELENTË,PËR 9 SISTEME MINISTRORE

Në zbatim të pikës 11, të vendimit nr. 812, datë 26/12/2018, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore, jashtë shërbimit civil, për vitin 2019”, në përfundim të procedurës së përzgjedhjes së pozicioneve të punës nga ana e kandidatëve të kualifikuar, njoftojmë se kandidatët që kanë përzgjedhur vendet e punës dhe do të punësohen me kontratë të përkohshme 1 vjeçare në pozicionet specialist dhe të barazvlefshëm, në institucionet e administratës shtetërore, jashtë shërbimit civil, për 9 sistemet ministrore.
Klikoni këtu për të parë listën e plotë.