NJOFTIM PËR PËRZGJEDHJEN E POZICIONEVE TË PUNËS NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE, NGA TË KUALIFIKUARIT EKSELENTË

Në zbatim të pikës 11, të kreut II, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike në përfundim të procedurës së përzgjedhjes së pozicioneve të punës nga ana e kandidatëve të kualifikuar, njofton Read more…

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR THIRRJEN PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR PUNËSIM TË PËRKOHSHËM NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE (pas shqyrtimit të ankesave administrative)

Në zbatim të pikave 6, 7, 8 dhe 9, të kreut II, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve Read more…

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR THIRRJEN PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR PUNËSIM TË PËRKOHSHËM NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE

Në zbatim të pikave 6, 7, 8 dhe 9, të kreut II, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve Read more…

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR STUDENTËT E EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE

Në zbatim të pikës 3, të kreut II dhe të pikës 2, të kreut III, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat për shprehjen e interesit për punësimin Read more…