Në zbatim të pikës 11, të kreut II, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike në përfundim të procedurës së përzgjedhjes së pozicioneve të punës nga ana e kandidatëve të kualifikuar, njofton se kandidatët që kanë përzgjedhur vendet e punës dhe do të punësohen me kontratë të përkohshme 1 vjeçare në pozicionet specialist dhe të barazvlefshëm, në institucionet e
administratës shtetërore, janë gjithsej 143. 

Për tu njohur me listën e plotë, klikoni këtu

 

 

 

Categories: Njoftime