NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR THIRRJEN PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR PUNËSIM TË PËRKOHSHËM NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE (pas shqyrtimit të ankesave administrative)

Në zbatim të pikave 6, 7, 8 dhe 9, të kreut II, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe të
kritereve të përcaktuara në thirrjen për shprehjen e interesit, si dhe pas shqyrtimit të ankesave administrative, njofton:
Kandidatët e kualifikuar për grupet e pozicioneve të punës të publikuara në thirrjen për shprehjen e interesit, të renditur sipas pikëve të grumbulluara bazuar në metodologjinë e vlerësimit të përcaktuar në lidhjen nr. 1, të VKM nr. 586, datë 30/08/2019, si dhe data, ora e vendi i paraqitjes së kandidatëve për përzgjedhjen e pozicioneve të punës, janë këtu: