Nëpërmjet portalit “Punë të mbarë” do të publikohen për çdo institucion të administratës shtetërore, pjesë e shërbimit civil dhe ato jashtë shërbimit civil, vendet vakante specialist dhe të barazvlefshëm.

Ftojmë të gjithë të interesuarit të regjistrohen dhe aplikojnë online në platformën “Punë të mbarë”.