THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE JO SHËRBIM CIVIL NË VARËSI TË KRYEMINISTRISË

 

Në zbatim të pikës 4, të vendimit nr. 812, datë 26/12/2018, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore, jashtë shërbimit civil, për vitin 2019”, Kryeministria shpall procedurat për shprehjen e interesit për punësimin e studentëve të ekselencës, në pozicionet specialist dhe të barazvlefshëm në institucionet e administratës shtetërore, jashtë shërbimit civil, konkretisht për grupet e pozicioneve si vijon:

Lloji i diplomës: Planifikim Territori; Urbanistikë; Arkitekturë; Shkenca Inxhinierike
Niveli minimal i diplomës : Bachelor
Specialist, Drejtoria e Asistencës së Njësive të Qeverisjes Vendore, Agjencia e Zhvillimit të Territorit – Kategoria Pagës IV-a
Lloji i diplomës: Shkenca Bujqësore; Shkenca Mjedisore
Niveli minimal i diplomës : Bachelor
Specialist Gjelbërimi, Sektori i Mirëmbajtjes së Ambienteve të Jashtme/Gjelbërimi, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare  – Kategoria Pagës IV-b
Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike
Niveli minimal i diplomës : Master Profesional
Specialist, Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme në Kryeministri, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare  – Kategoria Pagës III-b
Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Juridike
Niveli minimal i diplomës : Bachelor
Specialist, Zyra Rajonale Tiranë, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) – Kategoria Pagës IV-b
Lloji i diplomës: Shkenca Inxhinierike
Niveli minimal i diplomës : Bachelor
Specialist inxhinier, Pallati i Kongreseve, Drejtoria e Eventeve Qeveritare, Publike dhe Jopublike, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare  – Kategoria Pagës IV-b
Lloji i diplomës: Shkenca Juridike
Niveli minimal i diplomës : Bachelor
Specialist, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje – Kategoria Pagës IV-a
Lloji i diplomës: Shkenca Kompjuterike
Niveli minimal i diplomës : Bachelor
Specialist, Sektori i Drejtorive Rajonale Durrës, Drejtoria TIK e Tatimeve, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. – Kategoria Pagës IV-b
Specialist, Sektori i Drejtorive Rajonale Elbasan, Drejtoria TIK e Tatimeve, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës IV-b
Specialist, Sektori i Drejtorive Rajonale Tiranë, Drejtoria TIK e Tatimeve, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës IV-b
Niveli minimal i diplomës : Master Profesional
Specialist, Sektori i DRC, Drejtoria e Vazhdimësisë së Punës BCC, Back-up dhe DRC, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b
Specialist, Sektori i IT në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b
Specialist, Sektori i IT në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b (2 pozicione)
Specialist, Sektori i IT në Ministrinë e Drejtesisë (ATP), Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b
Specialist, Sektori i IT në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (AQT), Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b
Specialist, Sektori i Programimit të Liçencimit dhe Aplikacioneve, Drejtoria e Sistemeve e-GOV, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b
Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Elbasan, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b
Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Fier, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b
Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Qafë-Thanë, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b
Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Shkodër, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b
Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Vlorë, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b
Lloji i diplomës: Shkenca Sociale; Gazetari
Niveli minimal i diplomës : Master Profesional
Specialist, Sektori i Koordinimit për Shoqërinë Civile dhe Sigurinë, Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm – Kategoria Pagës III-b

Afati për dorëzimin e dokumentave                 18 Shkurt 2019

1 Kushtet dhe kriteret për aplikim dhe dokumentacioni

që duhet të dorëzohet

1.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR APLIKIM

Studentët e ekselencës duhet të jenë diplomuar duke filluar nga viti 2017 e në vijim, në:

 1. Institucionet e arsimit të lartë jashtë Shqipërisë. Diplomat e tyre duhet të jenë të njohura nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, sipas legjislacionit në fuqi;
 2. Institucionet e akredituara të arsimit të lartë publik në Republikën e Shqipërisë;
 3. Institucionet/programet e akredituara të arsimit të lartë jopublik në Republikën e Shqipërisë.
1.2 KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOHEN PËR APLIKIM

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret si vijon:

 1. Të kenë përfunduar studimet universitare në secilin prej cikleve të arsimit të lartë me mesatare 9.00 – 10.00 ose ekuivalent;
 2. Të jenë diplomuar në njërën prej fushave që i përket llojit të diplomës së kërkuar për pozicionet e përmendura në këtë shpallje.
1.3 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Jetëshkrimi;
 2. Fotokopje të diplomës/diplomave. Në rastin e diplomave të përfituara jashtë vendit, duhet të dorëzohet edhe dokumenti i njohjes së diplomës nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;
 3. Listën/listat e notave;
 4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 5. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do të bëhet online, në https://punetembare.gov.al

2 Dalja e rezultateve dhe mënyra e njoftimit dhe

komunikimit me kandidatët

2.1 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT

Në datën 11 Mars 2019, Kryeministria do të shpallë në https://punetembare.gov.al, listat e kandidatëve duke i renditur ata sipas mesatares dhe:

 1. Për secilin nga grupet si vijon:
 2. Studentët e diplomuar në institucionet e arsimit të lartë në një nga vendet anëtare të OECD-së ose BE-së;
 3. Studentët e diplomuar në institucionet e akredituara të arsimit të lartë publik në Shqipëri;
 4. Studentët e diplomuar në institucionet/programet e akredituara të arsimit të lartë jopublik në Shqipëri dhe studentët e diplomuar në vende të tjera jashtë Shqipërisë, të ndryshme nga vendet e OECD-së ose BE-së.
 5. Për secilin nga grupet e pozicioneve si më sipër, të krijuara mbi bazën e kriterit të nivelit dhe llojit të diplomës që kërkon pozicioni i punës (përputhshmëria e nivelit të diplomës dhe fushës së studimit të kandidatit me nivelin dhe llojin e diplomës së kërkuar për pozicionin/pozicionet përkatëse të punës).

Kandidatët, të cilët kanë diplomë të niveleve më të larta se ai që kërkon pozicioni i punës, renditen në të gjitha grupet e pozicioneve të fushës përkatëse të studimit, pavarësisht nivelit të diplomës të kërkuar për grupin përkatës.

2.2 MËNYRA E NJOFTIMIT DHE KOMUNIKIMIT ME KANDIDATËT

Kandidatët do të njoftohen nëpërmjet publikimeve në  https://punetembare.gov.al, e konkretisht:

 1. Në të njëjtën shpallje (si më sipër) për secilin nga grupet e pozicioneve dhe listat e studentëve të kualifikuar do të përcaktohet edhe data, ora dhe vendi, i paraqitjes së kandidatëve për përzgjedhjen e pozicioneve të punës.
 2. Në të njëjtën shpallje (si më sipër) do të publiklohet edhe lista e kandidatëve të skualifikuar (nëse ka të tillë), si dhe arsyeja e skualifikimit për secilin.

Kujdes: Kandidatët e ftuar për të përzgjedhur pozicionet e punës, të cilët për shkaqe të arsyeshme nuk mund të paraqiten sipas njoftimit në shpalljen publike, duhet të njoftojnë Kryeministrinë për pamundësinë e pjesëmarrjes të paktën deri në orarin e përcaktuar prej tij për paraqitjen e kandidatëve.

Shkaqe të arsyeshme konsiderohen:

 1. rastet e sëmundjes së kandidatit, vërtetuar me dokument mjekësor;
 2. vdekja e prindërve, bashkëshortit/es, fëmijës, vëllezërve, motrave;
 3. forcat madhore.

Në këtë rast, Kryeministria vazhdon procedurën e përzgjedhjes me kandidatët e tjerë. Kandidati i cili nuk ka mundur të marrë pjesë në procesin e përzgjedhjes paraqitet pranë Kryeministrisë në një datë tjetër të mundshme për të përzgjedhur nga pozicionet të cilat kanë mbetur pa u plotësuar (nëse ka ende të tillë).

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E PËRZGJEDHJES

Në datën 25 Mars 2019, Kryeministria do të shpallë në  https://punetembare.gov.al listat e kandidatëve që kanë përzgjedhur pozicionet e punës dhe pozicionet përkatëse.

3 MËNYRA E PËRZGJEDHJES SE KANDIDATËVE

Kryeministria, në datat e përcaktuara në shpalljen për “Rezultatet e verifikimit”, organizon takimet me kandidatët dhe vë në dispozicion të tyre për përzgjedhje pozicionet përkatëse të punës.

Kandidatët e kualifikuar kanë të drejtën e përzgjedhjes midis pozicioneve për grupet për të cilat janë kualifikuar dhe sipas renditjes së tyre në listat përkatëse.

E drejta e përzgjdhjes është si vijon:

 1. Të parët përzgjedhin studentët e diplomuar në institucionet e arsimit të lartë në një nga vendet anëtare të OECD-së ose BE-së;
 2. Të dytët përzgjedhin studentët e diplomuar në institucionet e akredituara të arsimit të lartë publik në Shqipëri;
 3. Të tretët përzgjedhin studentët e diplomuar në institucionet/programet e akredituara të arsimit të lartë jopublik në Shqipëri dhe studentët e diplomuar në vende të tjera jashtë Shqipërisë, të ndryshme nga vendet e OECD-së osë BE-së.

Për kandidatët të cilët kanë mesatare të njëjtë brenda grupit ku janë përfshirë, e drejta për të përzgjedhur më parë, përcaktohet me short në prezencë të tyre.

Categories: Aplikime pune