Pyetjet më të shpeshta

 


Dua të aplikoj, por nuk e di a konsiderohem student ekselent?

Nëse je një i sapodiplomuar në secilin prej cikleve të arsimit të lartë Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor, në vitin 2017 e në vijim, me mesatare 9.00 – 10.00 ose ekuivalent, mund të aplikosh në platformë për t’u bërë pjesë e administratës shtetërore.


Jam ekselent i diplomuar në vitin 2017 e në vijim, si mund të bëhem pjesë e administratës shtetërore?

Aplikimet për vendet e lira në administratën shtetërore, bëhen online nëpërmjet punetembare.al, platformës së dedikuar posaçërisht dhe terësisht punësimit të studentëve ekselentë.

Për të aplikuar, duhet të krijosh një llogari personale dhe të ngarkosh të gjithë dokumentacionin që kërkohet në shpalljet përkatëse.


Pas regjistrimit në portal, në sa vende mund të aplikoj?

 Pas regjistrimit në portal mund të aplikosh në të gjitha shpalljet e publikuara, për të cilat je i interesuar dhe plotëson kriterin e llojit dhe nivelit të diplomës.


Kur janë afatet për të aplikuar?

Çdo njoftim për vendet vakante ka afate të caktuara. Të gjitha këto detaje janë pjesë e çdo shpallje dhe duke klikuar mbi shpalljen që të intereson do të mund të njihesh dhe me afatet.


Çfarë dokumentacioni më duhet për të aplikuar?

Për të aplikuar në platformën punetembare.al të duhen dokumentet e mëposhtme:

 • Jetëshkrimi
 • Fotokopja e diplomës/diplomave;
 • Lista/listat e notave
 • Fotokopja e letërnjoftimit (ID);
 • Vetëdeklarimi i gjendjes gjyqësore

Mënyra e ngarkimit të dokumenteve është e përcaktuar në çdo shpallje.


A mund të ngarkoj online në llogarinë time dokumentet fotokopje?

Në llogarinë e krijuar në platformën punetembare.al, do të mund të ngarkosh online edhe fotokopje të dokumenteve. Më pas në momentin e punësimit në pozicionin e përzgjedhur, duhet të dorëzosh versionin origjinal ose fotokopje të noterizuara të dokumenteve pranë njësisë së burimeve njerëzore të institucionit në të cilin do të fillosh punë.


Jam diplomuar, por nuk kam marrë ende kartonin e diplomës. A mund të aplikoj? Si të veproj?

Nëse i ke përmbushur të gjitha detyrimet ndaj fakultetit përkatës për t’u pajisur me diplomë, përfshirë edhe mbrojtjen e temës, por të mungon kartoni, mund të aplikosh nëpërmjet një vërtetimi të lëshuar nga fakulteti. Ky vërtetim duhet të përmbajë listën e notave dhe të shpjegojë se je diplomuar dhe se ky vërtetim lëshohet për efekt mospajisje me karton.


Kam mbaruar ciklin e studimeve Bachelor, si student ekselent në vitin 2017 dhe momentalisht jam në master, të cilin e përfundoj në korrik. Nëse përzgjidhem dhe filloj punë, a do të kem ndonjë përfitim nga diploma shtesë, në këtë rast diploma master?

Në momentin e përfundimit të një niveli më të lartë diplome se ai për të cilin ke fituar vendin e punës, në pagë do të reflektohet rritja e pagesës që i përket komponentit “Paga e grupit” (psh. nëse diplomohesh në master profesional pagesa për komponentin “Paga e grupit” do të bëhet 11.000 lekë, nga 10.000 lekë që ishte kur zotëroje vetëm diplomën bachelor, pra do të përfitosh një shtesë prej 1.000 lekësh).


Zotëroj një diplomë në një degë të cilën nuk e gjej në asnjë nga shpalljet e publikuara në platformë. A do të kem mundësi aplikimi?

Në shpalljet e publikuara në platformë, në shumicën e rasteve, janë përdorur edhe terma përgjithësues, p.sh. shkenca ekzakte në të cilin përfshihen të gjitha degët si matematikë, biologji, kimi, inxhinieri etj. apo shkenca shoqërore ku futen të gjitha degët e tjera që nuk janë shkenca ekzakte si ekonomik, juridik, sociologji, filozofi, punë sociale etj, apo arsim i lartë ku përfshihet çfarëdo lloj diplome. Pra nëse nuk gjen degën tënde sipas emërtimit që ke në diplomë, mund të aplikosh gjthësesi për shkak se do të përfshihesh në një nga grupimet me shprehje të përgjithësuara.


Kam mbaruar Bachelor në vitin 2014 si student ekselent, tani vazhdoj masterin të cilin e përfundoj në korrik, a kam të drejtë të aplikoj?

Nisma i jep prioritet të sapodiplomuarve, të cilët për shkak të mungesës së eksperiencës penalizohen për të aplikuar për punësim në institucionet e administratës shtetërore. Mund të aplikosh në thirrjen e dytë për shprehje interesi që do të publikohet gjatë gjysëm së dytë të vitit 2019, mbasi të kesh përfunduar masterin.


Nëse kam mbaruar ciklin e studimit master shkencor dhe nuk gjej një vend të dedikuar posaçërisht për këtë cikël studimi në portal, a mund të aplikoj?

Në shpallje është përcaktuar niveli minimal i diplomës. Pra nëse ke një nivel më të lartë diplome se ai i përcaktuar në shpallje mund të aplikosh.


Cila është metodologjia e përgjedhjes së pozicionit?

Për secilin nga grupet e pozicioneve të krijuara, studentët ekselentë të sapodiplomuar do të listohen mbi bazën e nivelit dhe llojit të diplomës që kërkon pozicioni i punës dhe mesatares.

E drejta e përzgjedhjes do të jetë sipas rradhës së mëposhtme:

 • Të parët studentët e diplomuar në institucionet e arsimit të lartë në një nga vendet anëtare të OECD-së ose BE-së;
 • Të dytët studentët e diplomuar në institucionet e akredituara të arsimit të lartë publik në Shqipëri;
 • Të tretët studentët e diplomuar në institucionet e arsimit të lartë jopublik në Shqipëri dhe studentët e diplomuar në vende të tjera jashtë Shqipërisë, të ndryshme nga vendet e OECD-së ose BE-së.

Në rastet me mesatare të njëjtë, e drejta e përzgjedhjes përcaktohet me short në prezencë të tyre.

Po pasi kam aplikuar si vijon më tej procedura?

Në rastet me mesatare të njëjtë, e drejta e përzgjedhjes përcaktohet me short në prezencë të tyre.

 • Nëse ke aplikuar për pozicionet e shërbimit civil:
  1. DAP-i, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga përfundimi i afatit të dorëzimit të dokumentacionit, bazuar në mesataren e studentëve të cilët kanë shprehur interesin, krijon listat dhe i publikon ato në faqen e tij zyrtare.
  2. DAP-i, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e krijimit të listave thërret studentët të cilët, duke filluar nga ai me mesatare më të lartë brenda grupit përkatës, përzgjedhin pozicionin ku duan të emërohen.
  3. Institucionet e administratës shtetërore pjesë të shërbimit civil lidhin kontratat e punës, sipas listës së dërguar nga DAP-i.
 • Nëse ke aplikuar për pozicionet me Kod Pune:
  1. Kryeministria/ministria përkatëse, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune nga përfundimi i afatit të dorëzimit të dokumentacionit, bazuar në mesataren e studentëve të cilët kanë shprehur interesin, krijon listat dhe i publikon ato në faqen zyrtare.
  2. Kryeministria/ministria përkatëse, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e krijimit të listave thërret studentët të cilët, duke filluar nga ai me mesatare më të lartë brenda grupit përkatës, përzgjedhin pozicionin ku duan të emërohen.
  3. Institucionet e administratës shtetërore jashtë shërbimit civil lidhin kontratat e punës, sipas listës së dërguar nga Kryeministria/ministria përkatëse.

Si do të më komunikohet nëse jam përzgjedhur apo jo në pozicionet e shpalljes ku kam aplikuar?

Për secilin nga hapat e procesit të aplikimit dhe përzgjedhjes së pozicionit ju duhet të ndiqni publikimet në punetembare.al sipas datave dhe mënyrave të përcaktuara në shpallje.